Tag: Đống sắt vụn của Vinalines chính thức được di rời ra khỏi vịnh Hạ Long